KONTAKT

Comp S.A.
Pion Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem

02-230 Warszawa
ul.Jutrzenki 116

tel: +48 22 616 23 73, +48 22 570 38 00
fax: +48 22 616 23 74, +48 22 662 63 71
mail: info@safecomp.com; info@comp.com.pl

REGON: 012499190
NIP: 522-00-01-694
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy i Kapitał Wpłacony: 14 795 470 zł
Numer KRS: 0000037706