Monitorowanie bezpieczeństwa

Podstawowym zagadnieniem dla bezpieczeństwa informacji jest wiedza. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji danej organizacji muszą posiadać wiedzę: o zagrożeniach, podatnościach własnych systemów, źródłach zagrożeń, stosowanych technologiach, stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i szeregu innych elementów, z których wynika poziom ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Im lepszy poziom tej wiedzy tym lepiej organizacja może zarządzać tym ryzykiem i tym samym ryzykiem operacyjnym organizacji jako całości. Oferowane przez nas usługi pomagają organizacji w podniesieniu tego poziomu wiedzy, w szczególności poprzez dostarczanie rozwiązań służących do monitorowania bezpieczeństwa. Na naszą ofertę składają się usługi: