Systemy DLP

Koncepcja ochrony informacji przed jej wyciekiem bazuje na czterech podstawowych elementach:
  • inwentaryzacji, definicji chronionych danych/informacji
  • definicji kanałów przepływu chronionych danych/informacji
  • definicji zasobów (ludzie + komputery) przetwarzających i transmitujących chronione dane/informacje
  • definicji dozwolonych i niedozwolonych działań związanych z przetwarzaniem i przekazywaniem chronionych danych/informacji przez określone kanały przepływu wykorzystywane przez określone zasoby mające dostęp do chronionych danych/informacji.

Na kanwie powyższej koncepcji realizowane są scenariusze wdrożenia, które obejmują zwykle każdy z powyższych elementów z możliwością ich poszerzenia o usługi konsultingowe zmierzające do przygotowania organizacji do wdrożenia i eksploatacji systemu klasy DLP.
Firma Safe Computing oferuje usługi związane ze zbieraniem i analizą wymagań klienta, projektowaniem docelowej architektury i wykorzystania systemu, implementacją poszczególnych elementów systemu DLP w infrastrukturze IT, pomocą w dostosowaniu procesów informacyjnych i zabezpieczania informacji wg. najwyższych standardów i norm krajowych i międzynarodowych, dokumentacją techniczną wdrażanego systemu a także dokumentacją dot. zakresu i sposobu oddziaływania systemu na inne procesy w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie odpowiednich polityk, zasad, procedur czy instrukcji.

Każde wykonywane przez nasza firmę wdrożenie lub świadczone wsparcie przy realizowanym wdrożeniu, prowadzone jest zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania projektami, co skutkuje wysoką efektywnością prowadzonych działań wdrożeniowych, minimalizacją błędów i ryzyk, a także dobrą współpracą wszystkich osób i jednostek biznesowych czy terytorialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w projekt. To z kolei przekłada się na sprawne dążenie do wyznaczonego celu i osiągnięcie wymagań stawianych przed danym wdrożeniem.

Oferowane rozwiązania:

  • McAfee DLP
  • Fidelis